Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning. Prop. 2015/16:121
Finansdepartementet

Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning. Prop. 2015/16:121

10800

108 kr (exkl. moms)

Nya landsting och omfattande ändringar i landstingsindelningen föreslås, i likhet med vad som redan gäller vid ändringar i kommunindelningen, ska bestämma att ett särskilt organ, s.k. indelningsdelegerade, ska utöva beslutanderätten för det ny- eller ombildade landstinget under en övergångsperiod. I samband med detta görs vissa ändringar i regleringen om indelningsdelegerade, bl.a. införs bestämmelser om delegering och om indelningsdelegerades arbetsordning.