Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet
Utbildningsdepartementet

Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare (med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp) ska göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organiseringen av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola.

Utredningen ska analysera fördelningen av uppgifter mellan myndigheter och tillhörande organ på skolområdet och de ekonomiska konsekvenserna av en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur med tydligare ansvarsfördelning.

Utredaren ska bland annat:
  • föreslå hur statens insatser för stöd till skolutveckling så effektivt som möjligt kan komma huvudmän och verksamma inom skolväsendet till del,
  • vid behov föreslå en organisering av skolmyndigheter som innefattar en regional närvaro,
  • analysera och föreslå hur den statliga tillsynen av skolväsendet kan förbättras och organiseras så att nyttan för huvudmän, skolor och förskolor ökar,
  • utreda och föreslå hur kunskapsspridning och spridning av forskningsresultat kan komma verksamma inom skolväsendet till del på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
  • föreslå lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess verksamheter, och lämna nödvändiga författningsförslag.

Tryckt upplaga: