Ordning och reda i vården
Socialdepartementet

Ordning och reda i vården

8000

80 kr (exkl. moms)

I uppdraget ingår att:
 • Med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning analysera och överväga olika alternativ vad gäller vilka styrsystem för hälso- och sjukvården som bäst överensstämmer med målsättningarna i hälso- och sjukvårdslagen, och med principen om vård efter behov på lika villkor till hela befolkningen. Det innefattar att med denna utgångspunkt även se över lagen om valfrihetssystem, förkortad LOV. Analys och överväganden av hur systemen kan förändras och utvecklas ska tas fram efter dialog med professionerna, så att systemet gynnar en utveckling där deras kunskap och erfarenhet tas tillvara.
 • Utifrån Tillitsdelegationens delbetänkande (SOU 2017:56, se Relaterade produkter, till höger) kartlägga och analysera möjligheter och begränsningar att via förändringar i vårdsystemens ersättnings- och finansieringsmodeller främja en behovsstyrd vård.
 • Följa upp och redovisa om skillnader i vårdutnyttjande varierar mellan patientgrupper med olika socioekonomiska förutsättningar.
 • Kartlägga och analysera användandet av stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal, i öppenvården såväl som i slutenvården och lämna förslag på hur en kontinuerlig vård kan främjas genom att minska användandet av inhyrd vårdpersonal.
 • Utreda behov och förutsättningar för, samt för- och nackdelar med att införa viss tillståndsprövning eller alternativ till sådan prövning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utredningen ska exempelvis analysera förutsättningarna med utgångspunkt i den modell som Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7, se Relaterade produkter, till höger) och Välfärdsutredningen (SOU 2017:38, se Relaterade produkter, till höger) föreslår för socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och verksamhet enligt skollagen.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 15
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2017:128
 • ISBN/Best.nr: 68717-128
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor