.
Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Produkt-id: 1691045363756
ID:

160 kr (exkl. moms)

Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Om boken

2017 genomfördes en revidering och uppdatering av basordlistan som nu omfattar ca 6 500 svenska termer. Ordlistan har utökats något och upptar i första hand fackord inom samma områden som tidigare. Denna basordlista utgör basen i föreliggande svensk-arabiska tolkordlista. Av utrymmesskäl har en stor del av de terminologiska uttrycken inte placerats under substantivet utan listas efter frasens första bokstav, t ex interimistiskt beslut, förflyttad smärta osv. För vissa svenska termer finns inte någon vedertagen översättning till andra språk, varför en del översättningar är nykonstruerade. I denna ordlista har standard-arabiska genomgående använts med tanke på att detta skriftspråk är gemensamt för alla arabisktalande länder.PRELIMINÄR UTGIVNING: mars/april.
Översättningen av tolkordlistan från svenska till arabiska har gjorts av Fahed Al Mulki, auktoriserad översättare samt auktoriserad tolk i arabiska.
Template: page-product.liquid -