.
Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

16000

160 kr (exkl. moms)

Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Om boken

2017 genomfördes en revidering och uppdatering av basordlistan som nu omfattar ca 6 500 svenska termer. Ordlistan har utökats något och upptar i första hand fackord inom samma områden som tidigare. Denna basordlista utgör basen i föreliggande svensk-arabiska tolkordlista. Av utrymmesskäl har en stor del av de terminologiska uttrycken inte placerats under substantivet utan listas efter frasens första bokstav, t ex interimistiskt beslut, förflyttad smärta osv. För vissa svenska termer finns inte någon vedertagen översättning till andra språk, varför en del översättningar är nykonstruerade. I denna ordlista har standard-arabiska genomgående använts med tanke på att detta skriftspråk är gemensamt för alla arabisktalande länder.PRELIMINÄR UTGIVNING: mars/april.
Översättningen av tolkordlistan från svenska till arabiska har gjorts av Fahed Al Mulki, auktoriserad översättare samt auktoriserad tolk i arabiska.