Om handelsbolag och enkla bolag
Norstedts Juridik

Om handelsbolag och enkla bolag

86200

862 kr (exkl. moms)

Innehåller en systematisk redogörelse för reglerna om handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag och därtill ett kort avsnitt om tysta bolag.I bokens första huvudavdelning behandlas bland annat bolagsbegreppet samt gränsdragningen mellan bolag och bolagets mer eller mindre näraliggande rättsfigurer. Den andra huvudavdelningen avser handelsbolaget. Här behandlas bolagets bildande, bolagets inre rättsförhållanden, rättsförhållandet till tredje man, förändringar i delägarkretsen samt bolagets likvidation och upplösning. I tredje avdelningen behandlas nyssnämnda frågor vad avser kommanditbolaget. Bokens fjärde avdelning gäller det enkla bolaget och här möter läsaren avsnitt om bland annat rättsförhållandet mellan bolagsmännen, om egendomsförhållandena bolagsmännen emellan liksom i relation till olika kategorier av tredje män och slutligen om bolagets likvidation och upplösning.I texten har inarbetats de lagändringar och den rättspraxis som tillkommit under tiden sedan tredje upplagan gavs ut.