Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:11
Justitiedepartementet

Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:11

47400

474 kr

Utredaren lämnar en rad förslag:
  • Det ska bli möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller. Detta innebär att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Barn som har kommit till med donerade könsceller ska under vissa förutsättningar kunna hämta in information om genetiska syskon.
  • Surrogatmoderskap bör inte tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård. Kommersiellt surrogatmoderskap bör motverkas.
  • Svenska socialnämnders och domstolars behörighet att fastställa faderskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet ska utökas.
  • Det ska inte införas några regler som utvidgar möjligheterna att erkänna utländska fastställelser av moderskap, faderskap eller föräldraskap.
  • Vissa utländska fastställelser av faderskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet ska inte längre kunna erkännas i Sverige.
  • Det bör genomföras informationsinsatser om surrogatarrangemang i utlandet riktade till myndigheter och till personer som överväger sådana arrangemang.
  • Särskilda regler ska införas om föräldraskapet för fall där personer får barn efter en ändring av könstillhörigheten.
Särskild utredare: Eva Wendel Rosberg.
Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: