Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet. Prop. 2014/15:145
Socialdepartementet

Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet. Prop. 2014/15:145

10800

108 kr (exkl. moms)

Många barn skulle få ett högre underhåll om det reglerades civilrättsligt i stället för via Försäkringskassan och underhållsstödet. Detta gäller särskilt för barn i hushåll med låg ekonomisk standard. Det framgår bland annat av Särlevandeutredningens betänkande (SOU 2011:51), se under Relaterade produkter, till höger. En stor andel föräldrar reglerar underhållsskyldigheten via underhållsstödet trots att de har ekonomiska förutsättningar att i stället reglera det direkt mellan sig.

Mot bakgrund av att regeringen avser att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag om information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag, lämnas i propositionen förslag om ändringar i underhållsstödssystemet som utgör incitament att, när förutsättningar för detta finns, i stället reglera underhållsskyldigheten för barn utanför underhållsstödet. Genom detta bedöms förutsättningarna för särlevande föräldrar att komma överens om civilrättsliga avtal om underhållsbidrag att öka.

Genom underhållsstödet garanterar samhället att barn till särlevande föräldrar får en viss försörjning om en förälder som ska betala underhållsbidrag till barnet, av olika anledningar inte betalar. Underhållstödet är 1 573 kronor per månad och barn.
Tryckt upplaga: