Ökad endomarbehörighet i tvistemål.Prop. 2015/16:56
Justitiedepartementet

Ökad endomarbehörighet i tvistemål.Prop. 2015/16:56

7600

76 kr (exkl. moms)

Huvudregeln vid huvudförhandling i tvistemål är att tingsrätten ska bestå av tre lagfarna domare. Regeringen föreslår att ett av undantagen från huvudregeln ska vara att tingsrätten vid huvudförhandling i sådana mål ska vara domför med en lagfaren domare, om det är tillräckligt med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad.
Tingsrätterna får då möjligheter till en bättre och mer effektiv handläggning av tvistemål utan att kravet på rättssäkerhet åsidosätts. För familjemålen föreslås dock ingen förändring när det gäller rättens domförhet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Tryckt upplaga: