.
Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen

Anna Tansjö, Ulrika Geijer, Eva Lenberg

En kommentar

550000

5.500 kr (exkl. moms)

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, gjorts teknikneutrala. Denna lagkommentar kommenterar lagen paragrafvis. I lagkommentaren redovisas vidare rättsfall samt uttalanden av JO och JK som har betydelse för förståelsen och tillämpningen av lagen. Lagkommentaren innehåller jämförelsetabeller till gamla sekretesslagen samt register över förarbeten till ändringar i sekretesslagen. Förarbeten till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen redovisas till respektive paragraf. Lagkommentaren presenteras i två pärmar i ett nytt A4-format, pärm 1 för kap. 1-27, pärm 2 för kap. 28-44.