Offentlighets- och sekretesslagen
Norstedts Juridik

Offentlighets- och sekretesslagen

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, gjorts teknikneutrala.Denna lagkommentar kommenterar lagen paragrafvis.I lagkommentaren redovisas vidare rättsfall samt uttalanden av JO och JK som har betydelse för förståelsen och tillämpningen av lagen. Lagkommentaren innehåller vidare jämförelsetabeller till gamla sekretesslagen samt register över förarbeten till ändringar i sekretesslagen. Förarbeten till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen redovisas till respektive paragraf.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga: