Nya regler om marknader för finansiellainstrument (MiFID II och MiFIR). DEL 1. Prop. 2016/17:162
Finansdepartementet

Nya regler om marknader för finansiellainstrument (MiFID II och MiFIR). DEL 1. Prop. 2016/17:162

61000

610 kr

Föreslår ändringar huvudsakligen i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, som dels syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (förkortat MiFID II), dels bedöms nödvändiga med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader förfinansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (förkortad MiFIR). Lagändringarna är omfattande och innebär både ändring av nuvarande regler och införande av nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument.I propositionen föreslås, med anledning av MiFID II och MiFIR, även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och följdändringar i flera andra lagar.
För att ta del av de kompletta förslagen - köp propositionens båda separata delar. För Del 2, se Relaterade produkter, till höger.
Produktdetaljer: