Nya regler om betaltjänster. Prop. 2017/18:77
Finansdepartementet

Nya regler om betaltjänster. Prop. 2017/18:77

52500

525 kr (exkl. moms)

Försag till lagändringar som syftar till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Termen betaltjänst utvidgas till att omfatta även betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

Tillämpningsområdet utökas i fråga om geografiskt område och valutor. Betaltjänstleverantörer ges rätt till tillgång till betalkonto hos kreditinstituten på objektiva, icke-diskriminerande och proportionella grunder och i den omfattning som krävs för att de effektivt ska kunna tillhandahålla betaltjänster. Det införs även nya bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker.
Tryckt upplaga: