Nya regler för revisorer och revision. SOU 2015:49
Justitiedepartementet

Nya regler för revisorer och revision. SOU 2015:49

52200

522 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår bland annat att börsbolag och finansiella företag ska vara tvungna att byta revisionsbyrå efter viss tid (s.k. byrårotation). Det föreslås också att revisionsberättelsen framöver ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter. Revisionsutskotten, som ska övervaka att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter. En allmän utgångspunkt för utredningens arbete har varit att utforma förslagen så att företagens kostnader inte ökar mer än nödvändigt.När det gäller tillsynen över revisorer och revisionsbyråer föreslår utredningen bland annat att Revisorsnämnden ska få utökade befogenheter samt möjlighet att vidta nya former av disciplinära åtgärder.Det övergripande syftet med EU-reglerna är att höja revisionskvaliteten, skapa finansiell stabilitet och att göra marknaden för revisionstjänster mindre sårbar.
Särskild utredare: Kristina Ståhl.Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!