Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. Prop. 2018/19:58
Utbildningsdepartementet

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. Prop. 2018/19:58

16000

160 kr (exkl. moms)

Föreslår en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina.

I lagen regleras att en forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och att en forskningshuvudman har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Vidare regleras att frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nämnd.
Tryckt upplaga: