Ny kamerabevakningslag. Prop. 2017/18:231
Justitiedepartementet

Ny kamerabevakningslag. Prop. 2017/18:231

28100

281 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs.Genom den nya lagen förbättras möjligheterna att använda kamerabevakning samtidigt som integritetsskyddet förstärks. Regleringen anpassas också till de nya EU-reglerna om dataskydd. Förslaget innebär bl.a. följande:
  • Den nya lagen kommer bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personbevakning.
  • Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
  • Det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser, i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syften.
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd vid risk för allvarlig brottslighet.
  • Möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning bl.a. på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården förbättras.
  • En upplysning införs om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet.
  • En och samma myndighet ska pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen.
Vidare föreslås vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.