.
Ny Juridik 4:21
 • Straffrätt
 • Övrigt
 • Rättsväsendet

Ny Juridik 4:21

0
Ny Juridik 4:21
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Tidskrift
 • Upplaga: 4:21
 • Utgiven: 2021
 • Serie: NY JURIDIK
 • Ämnen: Straffrätt, Övrigt
 • Taggar: Rättsväsendet

Om boken

När allt är frid och fröjd behövs inget skydd för våra rättigheter. Det skyddet behövs i
extraordinära situationer. Mikael Mellqvist behandlar i en artikel hanteringen av den
s.k. ”Cementalagen” och menar att ett farligt prejudikat satts för framtiden.

Forskaren i konkurrensrätt Vladimir Bastidas Venegas kommenterar i en artikel EU-domstolens avgörande Slovak Telekom mot Europeiska kommissionen, mål C-165/19 P,
som meddelades den 25 mars 2021. Fallet rör påstått missbruksbeteende enligt
artikel 102 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) vid en s.k. implicit
leveransvägran från ett dominerande företag.

I plan- och bygglagen (PBL) förekommer begreppet ”i omedelbar närhet” totalt tre
gånger; 9 kap. 4 § första stycket 3, 9 kap. 4 a § första stycket och 9 kap. 6 § första
stycket 2 PBL. Henrik Höglund, biträdande bygglovschef i Haninge kommun, lyfter i
en artikel fram hur erfarenheter från handläggning av strandskyddsärenden kan
användas vid tillämpningen av dessa bestämmelser i PBL.

Hur kan arbetsgivare hantera de arbetstagare som av olika skäl inte tar vaccin och finns
det något stöd inom svensk rätt att omplacera de arbetstagare som inte är vaccinerade?
I en artikel av advokat Stefan Flemström och jur.kand. Kasper Malmsten behandlas
denna fråga som har aktualiserats till följd av bl.a. vaccinationsmotståndarnas motvilja
att ta vaccinet mot Covid-19.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
tredje kvartalet år 2021.