Nordisk balansavräkning. Prop. 2014/15:112
Miljö- och energidepartementet

Nordisk balansavräkning. Prop. 2014/15:112

7600

76 kr (exkl. moms)

Här föreslås ändringar i 8 kap. ellagen (1997:857). Syftet med lagändringarna är att skapa rättsliga förutsättningar för att etablera en nordisk balansavräkning.Vidare föreslås en ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Ändringen innebär att Statens energimyndighet (Energimyndigheten) får uppgiften att lämna kontrolluppgifter om avyttring av elcertifikat. Ändringen görs med anledning av att Energimyndigheten har tagit över uppgiften som kontoföringsmyndighet för elcertifikat från Svenska kraftnät.Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016.
Produktdetaljer: