Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess
Socialdepartementet

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

9300

93 kr

En särskild utredare – en nationell samordnare – ska göra det lättare för alla medverkande att samverka i sjukskrivningsprocessen. Inriktning för arbetet ska vara individens och samhällets bästa.Samordnaren ska:
  • analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen,
  • följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen,
  • se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för arbetsmarknadens parters avsiktsförklaringar,
  • se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja indi-videns återgång till hälsa och arbete,
  • främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete,
  • lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.
Arbetet ska ske i nära samtal med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården, relevanta rehabiliteringsaktörer såsom företagshälsovård, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt patient- och brukarorganisationer.
Produktdetaljer: