När det värsta händer
Skolverket

När det värsta händer

8500

85 kr

Många rektorer och lärare har i svåra krissituationer varit tvungna att klara av situationer som ingen varit förberedd på. Deras erfarenheter och kunskaper utgår man ifrån i denna bok.

Skolans vardag består av både glädje och sorg. Nästan alla lärare kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som för det enskilda barnet innebär sorg, förlust, oro och förtvivlan. När det oväntade sker måste skolans personal vara rustad att ge stöd i sorgearbetet och i undervisningen under en lång tid framåt. Att skapa trygghet och finnas nära barnen och vara förberedd på att möta barns tankar och reaktioner kräver kunskap och förberedelse. Kraven på skolans medarbetare är stora och därför behövs insatser som stärker rektorers och lärares förmåga att agera professionellt i svåra situationer.

Produktdetaljer: