Några körkortsfrågor. Prop. 2016/17:83
Näringsdepartementet

Några körkortsfrågor. Prop. 2016/17:83

10800

108 kr

Förslag på lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (tredje körkortsdirektivet). Vidare föreslås att det i körkortslagen (1998:488) ska införas bestämmelser ang. att överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.Propositionen innehåller också förslag som gör det möjligt att medge innehav av körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotiska preparat när behandling med narkotiska preparat har ordinerats av läkare eller någon annan behörig receptutfärdare och det kan bedömas att det inte finns någon fara för trafiksäkerheten.
Produktdetaljer: