Några frågor om tillämpningen av offentlighetsprincipen. Prop. 2017/18:281
Utbildningsdepartementet

Några frågor om tillämpningen av offentlighetsprincipen. Prop. 2017/18:281

7600

76 kr (exkl. moms)

Här föreslås att en hänvisning i 6 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen till den tidigare förvaltningslagen ändras så att den hänvisar till motsvarande bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Regeringen redovisar också att den avser återkomma till riksdagen med förslag om införande av offentlighetsprincipen i fristående förskolor och skolor samt i privat anordnad vuxenutbildning under nästkommande riksmöte.
Tryckt upplaga: