Några frågor om offentlighet och sekretess. Ds 2016:2
Justitiedepartementet

Några frågor om offentlighet och sekretess. Ds 2016:2

21200

212 kr

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vårt demokratiska statsskick. Inskränkningar ska göras bara om det är påkallat med hänsyn till viktiga skyddsintressen. Regeringskansliet får löpande in skrivelser från myndigheter och enskilda med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och några sådana framställningar tas upp i Ds:n.För att upprätthålla en så stor öppenhet som möjligt görs en noggrann avvägning mellan insynsintresset och sekretessintresset för varje framställning. I några fall görs bedömningen att skyddet för enskilda är bristfälligt i verksamheter inom det offentliga. Dessa brister föreslås nu bli åtgärdade.
  • Förslagen innebär att bibliotekssekretessen, som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.
  • Det införs sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen.
  • En ny sekretessbestämmelse införs till skydd för enskilda som lämnar stödförklaringar enligt förordningen om medborgarinitiativet.
  • Skattesekretess ska enligt förslaget kunna föras över till Bokföringsnämnden.
  • Det föreslås att skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på intranät förstärks.
  • Dessutom föreslås att sekretesskyddet för uppgifter som utbyts inom ramen för internationellt polisiärt samarbete görs tydligare och mer heltäckande.
  • Skyddet för ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet förstärks.
  • Ett nytt organ, Hälsohögskolan i Jönköping AB, förs in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen så att offentlighetsprincipen kommer att gälla även där.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: