Myndighetsuppgifter på elområdet. Prop. 2017/18:93
Miljö- och energidepartementet

Myndighetsuppgifter på elområdet. Prop. 2017/18:93

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen finns förslag till nya normgivningsbemyndiganden som ska föras in i ellagen (1997:857). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter som kompletterar EU:s nätkoder för el.Ett bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s anslutningskoder, det vill säga enligt tre EU-förordningar om nätanslutning av generatorer, anslutning av förbrukare respektive nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Ett annat bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s driftkod, det vill säga enligt en EU-förordning om riktlinjer för driften av elöverföringssystem. I propositionen redovisar regeringen också sin bedömning i frågan om vilka myndigheter som bör fullgöra vissa uppgifter enligt nätkoderna.