Myndighets- och rättsinformation S&E
Norstedts Juridik

Myndighets- och rättsinformation S&E

99500

995 kr

Myndighets- och rättsinformation i Skatte- & Ekonomiportalen

Detta paket innehåller författningar, förarbeten, myndighetspublikationer och Europarätt. Det innebär bland annat följande:
  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR), Vägledningar, rekommendationer och uttalande men även äldre lydelser.
  • Propositioner och utskottbetänkanden (länkning från t ex Skattehandboken och Norstedts Skatteinformation).
  • Skatteverkets handledningar, ställningstaganden och svar på redovisningsfrågor.
  • Avgöranden innehåller Skatterättsnämndens förhandsbesked i skattefrågor, Kammarrätternas, Hovrätterna, Regeringsrätten (referat, Notiser, domar och beslut), Högsta förvaltningsdomstolen (referat, notiser, Domar och beslut) samt Högsta domstolens avgöranden.
  • I författningar ingår flertalet av Sveriges lagar där bland annat Mervärdeskattelagen (1994:200, ML) och Inkomstskattelagen (1999:1229, IL) ingår. Dessa två har länkar från Skattehandboken och Skatteinformationen.
  • Detta paket kan endast beställas som abonnemang tillsammans med Skatte- & Ekonomiportalens Skattepaket eller Skatte- & ekonomipaket. För mer information kontakta vår säljavdelning:Tel 031-775 17 80E-post marknad@nj.se
Produktdetaljer: