Mutbrott och korruptiv marknadsföring
Norstedts Juridik

Mutbrott och korruptiv marknadsföring

74500

745 kr (exkl. moms)

Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma straffbestämmelser rörande givande och tagande av muta. Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen om otillbörlig marknadsföring i marknadsföringslagen som kan tillämpas bl.a. vid korruptiv marknadsföring. Både straffbestämmelserna och generalklausulen är mycket allmänt hållna. För att kunna bedöma deras tillämpningsområde krävs kännedom om bl.a. tidigare rättsliga avgöranden.I Mutbrott och korruptiv marknadsföring redogörs utförligt för vad som menas med dessa begrepp och vilka syften som ligger bakom lagstiftningen. Vidare anges vem som kan göras ansvarig för brott mot de olika bestämmelserna, vari gärningen består och vilka konsekvenser som kan följa. Framställningen illustreras fortlöpande med ett stort antal rättsfall som också belyser de olika former som korruptionen i dagens Sverige uppträder i.Skillnaderna mellan straffbestämmelserna och marknadsföringslagens generalklausul belyses liksom också vissa utomrättsliga normer. Slutligen berörs skatterättsliga aspekter och internationella förhållanden.I bokens tredje upplaga har beaktats de omfattande ändringar i brottsbalkens bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 2012. Bl.a. infördes då två nya straffbestämmelser, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. Vidare straffbelades korruption i samband med tävlingar som är föremål för allmänt anordnad vadhållning, t.ex. tipsmatcher och V75.Boken innehåller ett antal bilagor bland vilka märks Koden om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden), Socialstyrelsens information till vårdpersonal Om gåvor och testamenten samt Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m.Mutbrott och korruptiv marknadsföring vänder sig till jurister, ekonomer, revisorer, inköps- och försäljningspersonal, journalister och alla som har intresse av korruptionsproblematiken.