.
Mutbrott
  • Straffrätt
  • Näringsrätt

Mutbrott

Thorsten Cars, Natali Engstam Phalén
0
Mutbrott
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen.

I "Mutbrott" redogörs utförligt för vad som menas med dessa begrepp och vilka syften som ligger bakom lagstiftningen. Vidare anges vem som kan göras ansvarig för överträdelser av de olika bestämmelserna, vari gärningen består och vilka konsekvenser som kan följa. Framställningen illustreras fortlöpande med ett stort antal rättsfall som också belyser de olika former som korruptionen i dagens Sverige uppträder i.

I bokens fjärde upplaga har beaktats de rättsfall som meddelats sedan befintlig mutlagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2012. Boken har också uppdaterats i fråga om den internationella utvecklingen på korruptionsområdet samt om vilka krav som ställs i fråga om förebyggande åtgärder mot korruption.

"Mutbrott" vänder sig till jurister, ekonomer, revisorer, inköps- och försäljningspersonal, journalister och alla som har intresse av korruptionsproblematiken.