Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22.
Miljö- och energidepartementet

Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22.

25400

254 kr (exkl. moms)

Utredningen menar bl.a. att det är regeringen som ska avgöra om odling av en gentiskt modifierad växt ska förbjudas.
  • Innan ett godkännande har getts för en växt kan en medlemsstat kräva av sökanden att det geografiska tillämpningsområdet i ansökan ändras vilket sen avspeglas i godkännandet för en genetiskt modifierad växt. Efter ett medgivande har getts kan en medlemsstat anta bestämmelser som begränsar eller förbjuder odling om det kan grundas på särskilda tvingande skäl.
  • Det är inte uppenbart vilka tvingande skäl som kan ligga till grund för ett odlingsförbud. Sannolikt borde miljöpolitiska mål eller socioekonomiska skäl kunna ligga till grund för ett förbud i Sverige. Markanvändning, fysisk planering och jordbrukspolitiska mål bedöms inte vara användbara grunder för ett förbud i Sverige. Svårighet att använda samexistensregler bedöms inte vara en bra grund för att förbjuda odling av en växt.
  • Vi vet inte vad för slags egenskaper och grödor som kan bli aktuella i framtiden. Tvingande skäl kan uppstå som vi inte kan förutse i dag. Därför föreslår utredningen att bestämmelser om förbudsmöjligheter införs i miljöbalken i sin helhet.
  • I miljöbalken finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner. Utredningens bedömning är att nuvarande bestämmelser är tillräckliga även för eventuella odlingsförbud och inga ändringar föreslås.
Särskild utredare: Birgitta Eilemar.
Köp utredningen för att ta del av analyser och kompletta förslag!Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!