Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Prop. 2017/18:155
Justitiedepartementet

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Prop. 2017/18:155

14400

144 kr (exkl. moms)

Proposition med förslag som förenklar för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning moderniseras också och det skapas en tydligare och mer rättssäker reglering av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet. Samtidigt får barnets perspektiv ett tydligare fokus genom att barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung stärks.

Lagförslagen innebär bland annat också att:
  • Fler vårdinrättningar än universitetssjukhusen får utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller.
  • Barnets rätt till information om sitt ursprung stärks.
  • Reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par.
  • Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
  • Det blir enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet.
  • Det införs särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet.

Tryckt upplaga: