Modernare regler för internationell järnvägstrafik. Prop. 2014/15:58
Justitiedepartementet

Modernare regler för internationell järnvägstrafik. Prop. 2014/15:58

28100

281 kr (exkl. moms)

Att ha en väl fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk exportindustri. En grundläggande förutsättning är att det finns en modern reglering av den internationella järnvägstrafiken. För att gränsöverskridande transporter ska underlättas bör regleringen också motsvara den som tillämpas i närliggande länder.

Den nuvarande regleringen av internationella järnvägstransporter är delvis föråldrad och har inte fullt ut anpassats till den avreglering som skett på järnvägsområdet. I propositionen föreslås att Sverige ska tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. Det föreslås också att det reviderade fördraget ska inkorporeras och på så sätt bli svensk lag. Ett tillträde till fördraget innebär en modernisering av det svenska regelverket och en anpassning till övriga Europa, särskilt när det gäller godstransporter.
Tryckt upplaga: