Modernare lantmäterisammanträden. Prop. 2014/15:73.
Justitiedepartementet

Modernare lantmäterisammanträden. Prop. 2014/15:73.

7600

76 kr (exkl. moms)

För att förenkla och effektivisera lantmäterimyndigheternas handläggning, föreslår Regeringen att det ska bli möjligt att använda modern kommunikationsteknik i förrättningssammanträden.
Detta leder till lägre kostnader och minskade olägenheter både för myndigheterna och för dem som berörs av en förrättning.
Regeringen föreslår också förtydliganden i jordabalken när det gäller möjligheten att använda modern kommunikationsteknik i vissa sammanträden vid inskrivningsmyndigheten.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
Tryckt upplaga: