Modernare adoptionsregler. Prop. 2017/18:121
Justitiedepartementet

Modernare adoptionsregler. Prop. 2017/18:121

23000

230 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår en modernisering av regelverket om adoption. Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet.Vid adoption av ett barn ska barnets bästa vara viktigast. Barnets rätt till information och barnets rätt att komma till tals i adoptionsprocessen lyfts fram och tydliggörs. Det införs en rätt för barn som är adopterade att av sina föräldrar få veta det. Adoptionsreglerna ska vara flexibla och möjliggöra en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I propositionen föreslås därför att vissa generella begränsningar av möjligheten att adoptera tas bort. Bland annat föreslås att sambor ska kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Ingen övre åldersgräns föreslås. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska sökandens ålder endast vara en av flera omständigheter att beakta.För att förbättra underlaget i adoptionsärenden föreslår regeringen tydligare bestämmelser om domstolens handläggning och en effektivare ordning för att genomföra adoptionsutredningar. Regeringen föreslår även utökade möjligheter till automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut. Även i övrigt föreslås modernare regler om adoption i internationella situationer.