Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
Miljö- och energidepartementet

Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Betänkande från Miljötillsynsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Utredningen anser att kvaliteten på och omfattningen av tillsynen varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den nuvarande organisationen ger emellertid en bra grund för att deförutsättningar regeringen angivit i propositionen till miljöbalken ska kunna komma på plats och att tillsynsmyndigheterna stärks i tillräcklig grad genom:
  • en tydligare och mer samlad statlig styrning,
  • åtgärder för att öka samverkan,
  • ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten,
  • ökad styrning av hur tillsynen genomförs,
  • insatser för att stärka och utveckla kompetensen,
  • en utvecklad uppföljning och utvärdering, och
  • en utvecklad dialog med näringslivet.

Nuvarande organisationsstruktur bör därför inte ändras.

Särskild utredare: Kerstin Cederlöf

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!
Tryckt upplaga: