Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Betänkande från Miljötillsynsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Om publikationen

Utredningen anser att kvaliteten på och omfattningen av tillsynen varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den nuvarande organisationen ger emellertid en bra grund för att deförutsättningar regeringen angivit i propositionen till miljöbalken ska kunna komma på plats och att tillsynsmyndigheterna stärks i tillräcklig grad genom:
  • en tydligare och mer samlad statlig styrning,
  • åtgärder för att öka samverkan,
  • ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten,
  • ökad styrning av hur tillsynen genomförs,
  • insatser för att stärka och utveckla kompetensen,
  • en utvecklad uppföljning och utvärdering, och
  • en utvecklad dialog med näringslivet.

Nuvarande organisationsstruktur bör därför inte ändras.

Särskild utredare: Kerstin Cederlöf

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!