Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv
Norstedts Juridik

Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Boken innehåller tingsrätts- och hovrättsdomar samt referat av ett antal prejudicerande domar. Ett sakregister gör det möjligt att snabbt och enkelt avgöra om en viss fråga behandlas i något av de refererade rättsfallen. De straffbestämmelser som kan bli tillämpliga vid en miljööverträdelse återfinns inte bara i miljöbalken utan också i flera andra lagar såsom lagen om handel med utsläppsrätter, skogsvårdslagen, kulturminneslagen lagen om åtgärder mot förorening från fartyg, brottsbalken och varusmugglingslagen. Utifrån lagtext och refererade rättsfall belyser boken de möjligheter som faktiskt finns att ingripa mot sådana överträdelser. Brott mot miljölagstiftning kan också leda till företagsbot, näringsförbud och skadestånd. Dessa frågor behandlas även i denna upplaga. Inom miljöstraffrätten är det vanligt att det straffbara området begränsas av om gärningen är ringa eller om ett vitesföreläggande överträtts. Begreppet ringa har från och med den 1 januari 2007 fått ett snävare användningsområde. Den närmare innebörden av dessa båda begränsningar behandlas också.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: