Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning. Prop. 2015/16:160
Miljö- och energidepartementet

Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning. Prop. 2015/16:160

14400

144 kr (exkl. moms)

Ändringar föreslås, som bör göras i miljöbalken med anledning av att kemikalieregleringen i allt väsentligt nu finns i EU-förordningar. Ändringarna föranleds av EU-förordningarna om bekämpningsmedel (biocidprodukter och växtskyddsmedel), om klassificering och märkning av ämnen och blandningar samt om fluorerade växthusgaser.Bl.a. föreslås följande:
  • Produktinformation och godkännande av bekämpningsmedel behöver tas bort i 14 kap. miljöbalken.
  • Straffbestämmelser införas i 29 kap. miljöbalken för överträdelser av EU-förordningen
  • En ny forumbestämmelse föreslås införas i 21 kap. miljöbalken.
Produktdetaljer: