.
Mervärdesskatt i teori och praktik
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning
  • Mervärdesskatt
  • Punktskatt

Mervärdesskatt i teori och praktik

Jan Kleerup, Eleonor Kristoffersson, Jesper Öberg
0
Mervärdesskatt i teori och praktik
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I detta verk presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt
verksamma sidan på mervärdesskatteområdet.

Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och i en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas
i den särskilda delen av verket.

I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser och i vissa fall författarnas egna synpunkter på ett urval aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande handel, fastigheter och konkurssituationer. Avsikten har i första hand varit att åstadkomma en
problemorienterad, snarare än en heltäckande framställning.

Verkets upplägg gör att den med fördel kan användas såväl i skatterättsutbildning på universitets- och högskolenivå som av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.