Mervärdesskatt
Norstedts Juridik

Mervärdesskatt

534700

5,347 kr (exkl. moms)

Innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till mervärdesskattelagen och till de bestämmelser i skattebetalningslagen som har särskild anknytning till mervärdesskatt.

I kommentarerna redovisar författarna uttalanden i förarbeten och bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem. Sjätte momsdirektivet finns intaget som bilaga. En sammanställning över avgöranden från EG-domstolen gällande tolkningen av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG, liksom en sammanställning över Skatteverkets styrsignaler/skrivelser avseende mervärdesskatt och rättsfallsregister avseende Regeringsrättens och EG-domstolens avgöranden samt sakregister kompletterar det övriga materialet. Dessutom publiceras fortlöpande Regeringsrättens referat- och notismål gällande mervärdesskatt.Omfattas av fyra pärmar som vanligtvis uppdateras tre gånger per år.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt tre gånger per år på stående order och debiteras i samband med distributionen av supplementet. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken
Produktdetaljer: