Mervärdesskatt
Wolters Kluwer

Mervärdesskatt

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till mervärdesskattelagen och till de bestämmelser i skattebetalningslagen som har särskild anknytning till mervärdesskatt. I kommentarerna redovisar författarna uttalanden i förarbeten och bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem. Sjätte momsdirektivet finns intaget som bilaga. En sammanställning över avgöranden från EG-domstolen gällande tolkningen av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG, liksom en sammanställning över Skatteverkets styrsignaler/skrivelser avseende mervärdesskatt och rättsfallsregister avseende Regeringsrättens och EG-domstolens avgöranden samt sakregister kompletterar det övriga materialet.

Uppdateras vanligtvis tre gånger per år.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: