Mer gemensamma tobaksregler. SOU 2015:6.
Socialdepartementet

Mer gemensamma tobaksregler. SOU 2015:6.

Delbetänkande från Tobaksdirektivutredningen

24000

240 kr (exkl. moms)

Det övergripande uppdraget har varit att genomföra de förändringar i nationella regler som följer av tobaksproduktdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG).

Utöver det har utredningen haft att överväga ett antal särskilda frågor. I detta delbetänkande föreslår utredningen förändringar i tobakslagen och tobaksförordningen i syfte att genomföra tobaksproduktdirektivet.
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: