Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material
Socialdepartementet

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människa. Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Den särskilda utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag med målsättningen att medicinska insatser får ges till en levande människa för att – med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten – göra donation möjlig efter att denne har avlidit.I uppdraget ingår att utreda, analysera och föreslå:
  • vilka medicinska insatser som kan komma ifråga att vidta på en levande människa i syfte att möjliggöra donation efter att denne har avlidit, om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som får vidtas och under hur lång tid de får pågå,
  • vad som ska gälla i fråga om en enskilds inställning till medicinska insatser som görs medan denne är i livet och som syftar till att möjliggöra donation efter att denne har avlidit,
  • vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till medicinska insatser på en enskild som är i livet och som syftar till att möjliggöra donation efter att denne avlidit.
Utredaren ska i förekommande fall överväga och redovisa olika alternativa förslag, väga för- och nackdelarna med alternativa lösningar och föreslå åtgärder och författningsändringar som utredaren bedömer vara mest ändamålsenliga.Utredaren ska analysera hur förslagen förhåller sig till bland annat regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp. För varje förslag ska utredaren redovisa en rättslig och etisk analys. Utredaren får också föreslå andra åtgärder och författningsändringar som kan främja donation av biologiskt material, om utredaren ser att det finns ett behov av sådana åtgärder. Samtliga förslag ska innehålla nödvändiga konsekvensbeskrivningar.