Medborgarskapslagen
Norstedts Juridik

Medborgarskapslagen

57600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

576 kr

Författare:
Håkan Sandesjö , Kurt Björk
Bestämmelser om förvärv och förlust av svenskt medborgarskap återfinns i lagen om svenskt medborgarskap. I Medborgarskapslagen redovisas dessa bestämmelser samt de överväganden som legat till grund för både äldre och nuvarande bestämmelser i lagen. Äldre bestämmelser redovisas eftersom de fortfarande kan vara av betydelse för att avgöra om en person förvärvat eller förlorat svenskt medborgarskap vid ett visst tillfälle.Sedan andra upplagan av boken publicerades har en hel del förändringar skett i lagstiftningen. År 2015 infördes en definition av begreppet svenskt medborgarskap som syftar till att lyfta fram och stärka medborgarskapets status. En viktig principiell ändring gjordes samtidigt genom att kvinnor och män likställdes när det gäller möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sina barn, och därmed har härstamningsprincipen erkänts fullt ut för förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen. Medborgarskapslagen syftar till att ge vägledning för domstolar och myndigheter som prövar frågor om förvärv eller förlust av svenskt medborgarskap. Boken vänder sig även till dem som allmänt vill informera sig inom området och till studerande vid universitet och högskolor.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 288
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913911462-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Håkan Sandesjö , Kurt Björk
Den svenska medborgarskapslagstiftningen har sedan gammalt byggt på härstamningsprincipen. Genom 2001 års MedbL fick territorialprincipen ökad i betydelse. Avgörande för denna utveckling var Sveriges anslutning till 1997 års Europeiska konvention om medborgarskap. Genom en lagändring som skedde den 1 april 2015 har emellertid härstamningsprincipen erkänts fullt ut när det gäller förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen. Detta innebär att barnets svenska medborgarskap kan härledas från både fadern och modern oavsett var barnet är fött och oavsett om föräldrarna är gifta med varandra eller inte. Vidare har införts en portalparagraf om medborgarskapets betydelse och krav på medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare.
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2018-04-18
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913911462-8