Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten. SOU 2014:50
Miljödepartementet

Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten. SOU 2014:50

44700

447 kr

Har haft i uppdrag att ta fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning och en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.Eftersom mark och vatten hänger nära samman, kan och bör inte några knivskarpa gränser mellan strategierna dras. Strategierna ses som integrerade delar i arbetet för att nå miljökvalitetsmålen, och redovisas därför samlat i detta betänkande.Strategin för långsiktigt hållbar markanvändning omfattar totalt tre betänkanden där detta betänkande utgör slutbetänkande.I detta slutbetänkande fokuseras på hur styrningen av markanvändningen kan utvecklas för ett ökat helhetsperspektiv, med särskild inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur. Det tar även upp hur en hållbar användning av jordbruksmark ska nås.Strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik fokuserar på hur vattenresurserna kan förvaltas för framtiden, med särskild inriktning på farliga ämnen, skydd och restaurering av vattenområden, hållbar näringsbelastning och hållbar fiskförvaltning.
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!
Produktdetaljer: