.
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis
  • Offentlig rätt
  • Statsrätt
  • EU-rätt

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis

Hans Danelius, Johan Danelius, Thomas Bull, Iain Cameron

En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

0
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har med åren kommit att
bli en integrerad del av svensk rätt. Konventionen har fått stor betydelse för
rättsutvecklingen på vitt skilda områden. Europadomstolen i Strasbourg har i
snabb takt utvecklat sin rättspraxis och med åren har konventionen allt oftare
blivit föremål för tolkning och tillämpning också i svenska nationella domstolar.
En särskilt omfattande rättspraxis har utvecklats i fråga om garantier i rättegångsförfarandet,
skyddet för privatlivet och familjelivet, yttrandefriheten och
egendomsskyddet, men även frihetsberövanden, fängelseförhållanden, utlänningars
rättigheter samt frågor om religionsfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och
diskriminering har ofta varit föremål för prövning i domstol.
I denna sjätte upplaga av Mänskliga rättigheter i europeisk praxis ges en
översikt över Europadomstolens omfattande rättspraxis fram till den 1 juli 2022.
Även viktigare konventionsrelaterade avgöranden från Högsta domstolen,
Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen tas upp i boken.
Verket vänder sig till alla som på domstolar och andra myndigheter har anledning
att tillämpa konventionen men även till advokater och andra som i sin
praktiska verksamhet kommer i kontakt med konventionen.