Mänskliga rättigheter
Norstedts Juridik

Mänskliga rättigheter

22700

227 kr

Författare:
David Fisher
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter. På regional nivå står Europakonventionen i fokus, inklusive dess ställning i svensk rätt. Boken redogör också för de internationella instanser som ska se till att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Europadomstolen ägnas därför särskild uppmärksamhet.Boken riktar sig i första hand till studenter i folkrätt, statsrätt och europarättmen kan också med fördel användas på andra kurser där ämnet mänskligarättigheter ingår. Boken kan även läsas av andra som har ett intresse av ochvill få en inblick i ämnet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 104
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920809-9