Mål och myndighet. SOU 2015:86. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken
Utbildningsdepartementet

Mål och myndighet. SOU 2015:86. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

44700

447 kr

Utredningen visar att män dominerar på de viktigaste posterna i samhället och fortfarande arbetar en betydligt lägre andel kvinnor heltid jämfört med män. Arbetsmarknaden är också fortfarande i hög grad könsuppdelad. Likaså är valen till gymnasieskolan och högskolan könsbundna och pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsa.Utredningens bedömning är att en jämställdhetsmyndighet ger regeringen det stöd som krävs för att ta tillvara kunskap och resultat, stödja myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer samt samordna insatser inom jämställdhetspolitiken. Vidare föreslås att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska ligga fast. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utredningen föreslår dock vissa ändringar i jämställdhetspolitikens delmål.Utredningen framhåller också att det finns behov av att fortsätta samordna insatser inom jämställdhetspolitiken, inte minst i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Avslutningsvis visar utredningen att uppföljningen av jämställdhetspolitiken behöver utvecklas.
Särskild utredare: Cecilia Schelin SeidegårdSe tillhörande bilaga med forskarrapporter under Relaterade produkter, till höger.För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: