Maktutövning under lagarna?
Finansdepartementet

Maktutövning under lagarna?

24000

240 kr

Författare:
Olle Lundin
Kommunalt lag- och domstolstrots är ett svårangripet problem. De centrala förslag som framförs här kan sammanfattas i följande punkter:
  • Återinför ett utvidgat straffrättsligt tjänstefelsansvar med tillhörande sanktionsmöjligeter
  • Inför åtalsplikt för kommunala arbetsgivare vid vissa typer av brott
  • Förtydliga de kommunalanställdas funktion och ansvar med ett särskilt kapitel i kommunallagen som bl.a. stärker deras ställning (t.ex. genom en möjlighet att anmäla avvikande uppfattning vid beslut) och reglerar hanteringen avförtroendeskadliga bisysslor
  • Skärp kravet på rättelse i kommunallagen så att en kommun i större omfattning än i dag ska vara tvungen att rätta beslut som upphävts av domstol
  • Ändra huvudregeln för verkställighet av kommunala beslut så att det i mindre omfattning än i dag kan ske innan klagotiden löpt ut
  • Inför en möjlighet för förvaltningsdomstol att förena verkställighetsförbud med ett vite
Det är på lång sikt oacceptabelt att svensk lag, beslutad av riksdagen i demokratisk ordning inte efterlevs i alla kommuner. En sådan ordning riskerar att vittra sönder medborgarnas respekt för hela rättssystemet och är knappast förenlig ens med grundläggande krav på en rättsstat.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Produktdetaljer: