Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Skr. 2016/17:10

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Skr. 2016/17:10

23000

230 kr (exkl. moms)

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Skr. 2016/17:10

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Skr. 2016/17:10

Om boken

Regeringen presenterar inriktningen av jämställdhetspolitiken med en organisation för genomförande, ett system för uppföljning, en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt en ny delmålsstruktur.En av åtgärderna i strategin är en ändring i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för de utbildningar där det bedöms mest angeläget och där de studerande i sina framtida yrken kommer att möta våldsutövare och våldsutsatta.Utdrag ur innehållet:
  • En ny myndighet som ska bidra till en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
  • De tre nationella uppdragen om hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt uppdraget om stöd till myndigheter (inklusive universitet och högskolor) att jämställdhetintegrera sina verksamheter blir permanenta.
  • Två nya delmål för jämställdhetspolitiken.
  • Regeringen inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken.
  • Fokus på mäns delaktighet och ansvar. För förverkligandet av ett jämställt samhället är mäns delaktighet en förutsättning. Regeringen avser att genomföra åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.