Makar som delar på kakan
  • Socialrätt
  • Arbetsliv
  • Ekonomi & Näringsliv
  • Sociala frågor

Makar som delar på kakan

En ESO-rapport om jämställda pensioner

18000

180 kr (exkl. moms)

Makar som delar på kakan

Makar som delar på kakan

Om publikationen

Pensionssystemet är neutralt i bemärkelsen att systemet inte gör skillnad på kvinnor och män, samtidigt som det bygger på livsinkomstprincipen. Men det betyder också att inkomstskillnader i yrkeslivet leder till att kvinnor får lägre pension än män. Inom pensionssystemet finns även vissa möjligheter att jämna ut pensionsinkomsterna mellan makar, varav två finns inom premiepensionen:
  • att överlåta pensionsrätter till sin maka/make respektive
  • att teckna efterlevandeskydd

I båda fallen krävs ett aktivt val och de är också förknippade med kostnader.

I rapporten beskriver Jenny Säve-Söderbergh i vilken utsträckning dessa möjligheter utnyttjas och av vem. Det framgår att det är ytterst få personer som väljer att överlåta pensionsrätter, medan det är vanligare att teckna efterlevandeskydd. Mot denna bakgrund diskuterar författaren avslutningsvis policyförslag rörande förvalsdesign och informationsinsatser.

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyserna!
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.