.
LSS-boken
  • Socialrätt

LSS-boken

Ellinor Englund, Ylva Lindblom

Stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma

0
LSS-boken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i det dagliga livet. Trots den stora betydelse LSS har för enskilda individer saknar lagen önskvärd tydlighet, vilket gör den svår att tillämpa och många frågor har behövts lösas genom praxis.

LSS-boken är tänkt som ett stöd åt handläggare och förtroendevalda inom kommuner och regioner som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen. Relevanta domar från Högsta förvaltningsdomstolen, uttalanden av Justitieombudsmannen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär m.m. tas upp och förklaras i texten. Närliggande frågor som tas upp i boken är exempelvis vad som avses med egenvård samt kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Sedan föregående upplaga har det skett vissa större förändringar i LSS och närliggande lagstiftning. I denna upplaga redogörs för de nya bestämmelserna om grundläggande behov inom personlig assistans, hur föräldraavdraget ska göras och vad den nya lagen om egenvård innebär.