LOV - Lagen om valfrihetssystem
Norstedts Juridik

LOV - Lagen om valfrihetssystem

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr (exkl. moms)

I boken LOV - lagen om valfrihetssystem presenteras regelverket. Boken behandlar både regelverkets utformning och innehåll, redogör för den rättspraxis som finns samt något om de utvärderingar som hittillss är gjorda.


LOV, lagen (2008:962) om valfrihetssystem, trädde i kraft den 1 januari 2009 och utgör inom vissa områden ett frivilligt alternativ till LOU, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.


När det gäller primärvård är landstingen skyldiga att införa ett vårdvalssystem som bygger på LOV och som ger allmänheten rätt att välja privat eller offentlig primärvård. Fritt val inom vård och omsorg innebär i korthet att den enskilde har rätt att välja den leverantör som utför tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med.


Tillämpningen av LOV har genom lagen (2010:536) valfrihet hos arbetsförmedling och lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare utvidgats till att omfatta även Arbetsförmedlingen.


Alla leverantörer som uppfyller den upphandlande myndighetens krav har rätt att få teckna kontrakt med myndigheten.


Boken vänder sig till alla med ett professionellt intresse av bestämmelserna i LOV, t.ex. verksamma jurister, upphandlare och inköpschefer. Den fungerar vidare som en handbok för tjänstemän inom socialförvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltning samt politiker i kommuner och landsting som infört eller planerar att införa LOV.


Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: