Logistik för högre försvarsberedskap. SOU 2016:88.
  • Offentlig rätt

Logistik för högre försvarsberedskap. SOU 2016:88.

Betänkande från utredningen om Översyn av materiel- och logistikförsörjningen

25400

254 kr (exkl. moms)

Logistik för högre försvarsberedskap. SOU 2016:88.

Logistik för högre försvarsberedskap. SOU 2016:88.

Om publikationen

Utgångspunkten för utredningens förslag är regeringens krav på högre tillgänglighet och beredskap i krigsförbanden för att på så sätt öka Försvarsmaktens operativa effekt. Utredningen skiljer på logistikförsörjning av Försvarsmaktens krigsförband respektive på materielförsörjning, det vill säga investeringar i ny materiel. Det är två olika processer, med olika syften och med olika tidsperspektiv. Logistikförsörjningen är förutsättningsskapande för att krigsförbanden ska kunna genomföra utbildningar, övningar, operationer och upprätthålla incidentberedskap samt tillgänglighet och beredNågra av utredningens försrslag:
  • Logistikförsörjningen anpassas för högre krav på försvarsberedskap. Förslag: att Försvarsmakten ska ansvara för att driftstyra och vidmakthålla myndighetens materiel. Förslaget innebär att Försvarsmakten får upphandla varor och tjänster inom detta ansvarsområde.
  • En ny finansiell styrmodell: vilken innebär att riksdagens och regeringens styrning av statens åtaganden och statens utgifter sker utifrån relationen till utomstatliga leverantörer. Enligt förslaget renodlas de finansiella flödena och de inomstatliga transaktionerna mellan myndigheterna utgår.

    Särskild utredare: Ingemar Wahlberg

    Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

    Teckna stående order på SOU från Försvarsdepartementet!ementet!