Livsstilsrapport 2008
Statens folkhälsoinstitut

Livsstilsrapport 2008

8800

88 kr

Rapporten ger en aktuell bild av de levnadsvanor som har stor betydelse för hälsoutvecklingen i befolkningen: alkohol, narkorika, tobak, spel, fysisk aktivitet, matvanor samt en god sexualitet och reproduktiv hälsa.

Rapporten ger även en rad förslag till fortsatta insatser inom området. Särskilt när det gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning menar man att tillgänglighetsreducerande åtgärder är av central betydelse.

Produktdetaljer: